தூத்துக்குடி செய்துங்க நல்லூரில் நடைபெற்ற கல்வி கருத்தரங்கம்