புதுச்சேரி

புதுச்சேரி

 • தலைவர் – அப்துர்ரஹ்மான் – 99947 63915
 • செயலாளர் – சதாம் நிவாஸ் ஷரிப் – 72000 04437
 • பொருளாளர் – ஷாஜகான் – 99401 79791
 • துணைத் தலைவர் – ஹபீப்ரஹ்மான் – 80566 25545
 • துணைச் செயலாளர் – ஹனிப் – 70922 10663
 • துணைச் செயலாளர் – இலியாஸ் – 90870 46288
 • துணைச் செயலாளர் – முஹம்மது மன்னான் – 74488 74598

காரைக்கால்

 • தலைவர் :- முஹம்மது யூசுப் – 7539991392
 • செயலாளர் :- முஹம்மது நஸ்ரின் ஹாஸீன் – 7539991393
 • பொருளாளர் :- முஹம்மது நிசார் – 7539991394.
 • துணைத் தலைவர் : I. முஹம்மது ஹசனுள் ஆரிஃப் – 89737 53733
 • துணைச் செயலாளர் : இம்ரான்- 7449072066