மஹாராஷ்ட்ரா

மண்டல பொறுப்பாளர்:
சம்சுதீன் (சீதா கேம்ப்) – 9892561487
அசன் காதர் (தராவி) – 9004334222

தாராவி கிளை:
அப்துல் ரஹ்மான் – 8097619291
சலீம் பாய் – 9820507836
பக்கீர் பாய் – 9892738137

சீத்தா கேம்ப்
ரஹ்மான் ஷா – 9869922874
ஆதம்சா – 9920826150
பஷிருத்தீன் – 9029291460