கர்நாடகா

தலைவர் : K. அப்துல் ரஹ்மான் –  99805 44988
செயலாளர் : S. சலீம் – 98459 72922
பொருளாளர் : சித்தீக் – 72048 92128

சிமோகா

தலைவர்: அமீர் சுல்தான் 09901580188
செயலாளர்: ஜாஹீர் 09448318177
பொருளாளர்: முஹம்மது யூசுப் 09342576015

பேங்களூர்

தலைவர்: அப்துல்லாஹ் 09880127125
செயலாளர்: மைதீன் 09880223568
பொருளாளர்: கமாலுத்தீன் 09980505549