ரியாத் TNTJ நடத்தும் இலவச கணிணி பயிற்ச்சி வகுப்பு!