பேரணி & மாநாடுகள்

உரிமை மீட்பு பேரணி மாநாடு – ஜனவரி 29 2006

உரிமை மீட்பு பேரணி – ஜனவரி 29, 2007

சிறை நிரப்பும் போராட்டம் – ஜூலை 2007

ஒழுக்கப்பட்டோரின் உரிமை மீட்பு பேரணி & மாநாடு – ஜூலை 4 2010

வாழ்வுரிமை போராட்டம்

சிறை நிரப்பும் போராட்டம் – ஜனவரி 27, 2014

ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு

முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் மாநாடு

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு

சிஏஏ, என்ஆர்சி., என்பிஆர் க்கு எதிரான கவர்னர் மாளிகை நோக்கி பேரணி – டிசம்பர் 28, 2019