ரியாதில் ரஃப்ஹா என்ற இடத்தில் புதிய வுதிய TNTJ கிளை உதயம்!