பதிவு முடிந்தது

  • உங்கள் ஆன்லைன் பதிவு முடிந்து விட்டது.
  • உங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளது
  • பரிசீலனை முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு நுழைவு எண் ஒதுக்கப்பட்டு எஸ்.எம்.எஸ். மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
  • அந்த நுழைவு எண்ணையும் உறுப்பினர் அட்டையையும் பொதுக்குழுவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அவை சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே உங்களுக்கு பொதுக்குழுவிற்கு நுழைய அனுமதி வழங்கப்படும்.