மலிந்து விட்ட பாலியல் குற்றங்கள் இஸ்லாமிய சட்டமே தீர்வு – நோட்டீஸ்