பொறையார் நகரத்தில் நடைபெற்ற மார்க்க விளக்கக் கூட்டம்