கோவையில் நடைபெற்ற பெண் தாயிக்களுக்கான தர்பியா முகாம்