கோவை சுகுணாபுருத்தில் ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவ நோட்டுபுத்தகம் வழங்கிய TNTJ