பெங்களூரில் நடைபெற்ற சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி!