இஸ்லாமியக் கல்லூரி ஆண்கள் – M.I.Sc.

இஸ்லாமியக் கல்லூரி ஆண்கள் – M.I.Sc.

செலவு விபரம்

செலவு வகைஒரு மாத செலவு
உணவு3,500
ஸ்டேஷனரி, அலுவலக & சம்பள செலவு2,681
மின்சாரம் மற்றும் கட்டிட பராமரிப்பு600
பத்திரிகை, மருத்துவம், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட சில்லரை செலவுகள்150
ஒரு நபருக்கு உத்தேசமாக6,931