அத்தக்வா ஹிப்ளு மத்ரஸா

அத்தக்வா ஹிப்ளு மத்ரஸா

திருச்சி

செலவு விபரம்

செலவு வகைஒரு மாத செலவு
உணவு & தேநீர்3,500
பராமரிப்பு, மருத்துவம், மின்சாரம், குடிநீர் மற்றும் இதர செலவுகள் உட்பட2,750
ஒரு நபருக்கு உத்தேசமாக6,250