நோன்பு அட்டவணை 2020

  • ரமலான் மாதத்திற்கான பிறை பார்க்கப்பட்ட பின் நோன்பின் எண்ணிக்கையை தேதியை கொண்டு கணக்கிட்டு கொள்ளவும்
(புகைப்படங்களாக)