ஏர்வாடியில் நான்கு வீடுகள் எரிந்து நாசம்: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு உதவிடுவீர்!