“9” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – மடுகரை