“7945 திர்கம்ஸ் ” நிவாரண உதவி – ஷார்ஜா சிட்டி கிளை