“50-நபர்கள் ” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – சமயபுரம் நகர கிளை