28-05-2010 வெள்ளி மேடை

ஒளிபரப்பு தேதி: மே (இமயம் டிவி)

உரை: பி.ஜே

தலைப்பு: 28-05-2010 வெள்ளி மேடை (இரவல் & லஞ்சம்)

நேரம்: 31:50 min

அளவு: 24:7 MB