10 நிமிட பயான் – வரகனேரி கிளை

திருச்சி மாவட்டம் வரகனேரி கிளை சார்பாக 13-10-2015 
அன்று 10 நிமிட பயான் நடைபெற்றது.