1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சிவகங்கை மாவட்டம்

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12-05-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ……