“1” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – நாமக்கல் பேட்டை கிளை