“1” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – பள்ளக்கால் பொதுக்குடி