“1” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை