“01 – வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் , 02 – அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும், அறிவுப்பூர்வமான பதில்களும், 03 – மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம், 04 – மாமனிதர் நபிகள் நாயகம், 05 – இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம், 06 – அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம்” நூல் விநியோகம் – துறைமுகம் கிளை