“01 நபர்” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – துறைமுகம் கிளை