” ‪#வினோக்கரசி” இஸ்லாத்தில் இணைந்தார் – பெரியமேடு கிளை