“ஹதீஸ் வாசிப்பு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சங்கரன்கோவில்