“ஹதீஸ் ஆய்வு” – சோனாப்பூர்

துபை மண்டல TNTJ சோனாப்பூர் கிளையில் 11.02.2012 அன்று “ஹதீஸ் ஆய்வு” வகுப்பு நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ.முஹைத்தீன் அவர்கள் ஹதீஸ் விளக்கயுரையாற்றினர்.