“ஷீர்க்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பெரிய. அக்ரஹாரம் கிளை