“ஷிர்க் சம்மந்தமாக சுன்னத் ஜமாஅத் பள்ளியின் ் முத்தவல்லிகள் சந்திப்பு ” தனி நபர் தஃவா – புதுவை மாவட்டம்