“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு DVD புரஜக்ட்டர் மூலம் ஊரின் மையப்பகுதியில் ஒளிபரப்பு” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – மச்சூர்