“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு விளக்கப் பொதுக்கூட்டம்” பொதுக் கூட்டம் – கடையாலுமூடு