“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு வாகன அழைப்பு” பேனர் தஃவா – சாரமேடு