“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ( மறு ஒளிபரப்பு )” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மஸ்கட் மண்டலம்