“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பொதுக் கூட்டம் – யாசின்பாபு நகர் கிளை