“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” பேனர் தஃவா – சுல்தான்பேட்டை