“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – மடுவின்கரை கிளை