“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு நன்றி பேனர்” பேனர் தஃவா – வடக்குமாங்குடி