“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – செல்வபுரம்