“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன் ?” பொதுக் கூட்டம் – பர்கிட் மாநகர்