“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? எதற்கு? ” பொதுக் கூட்டம் – பேகம்பூர்கிளை