“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன் ? (96), pammal kilai seyalpadugal (16)” நோட்டிஸ் விநியோகம் – பம்மல்