“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” நோட்டிஸ் விநியோகம் – திண்டல்