“”ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?”” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – லாஸ்பேட்டை