“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு என்?” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – மடுகரை