“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு(ஸ்டிக்கர்)” போஸ்டர் தஃவா – கிழ் தெரு