“ஷிர்க் ஒழிப்பு” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – அண்ணாநகர்